okt 26, 2020 11:03 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika və Ermənistan inson dustə otəşbastiyu sazışışon kardə.

Azərbaycan Respublika və ermənistan qıləy mıştərəkə bəyonotdə elanışon kardə ki ımruj sıb bə məhəliyə vaxti əsosi çəvon miyonədə inson dustə otəşbast bərpo bəbe.

Azərbaycan Respublika və ermənistan qıləy mıştərəkə bəyonotdə elanışon kardə ki ımruj sıb bə məhəliyə vaxti əsosi çəvon miyonədə inson dustə otəşbast bərpo bəbe.

Ğərəbaği daveon tojə devrədə çandə 10 nəfər kıştə və yarəjə bən və dave tərəfon miyonədə xəyli silah və bomba arəku şə iyən Ermənistan və Azərbaycan Respublika çandə qılə vertəliyot və be pilotə təyyarə bə zəmin eğandə bə.

Desbə ısət xəyli məmləkət mincumlə İron İslam Respublika ,Boku və İrəvanı miyonədə daveon ğət be və votımonon bino beşon tələb kardə.

 

təğ

komment