okt 27, 2020 13:14 Asia/Tehran
  • Minsk qrupiku Azərbaycan Respublika prezdenti tənğid.

Azərbaycan Respublika prezdent Minsk qrupi çandə sorə əməlış Ğərəbaği munağişə həl kardeyu,bə kar nomə fəaliyətış zınə.

Azərbaycan Respublika prezdent Minsk qrupi çandə sorə əməlış Ğərəbaği munağişə həl kardeyu,bə kar nomə fəaliyətış zınə.

Bə İRNA xəbon əsosi İlham Əliyev zinə votışe: Minsk qrupi fəaliyət Ğərəbaği bəhroni həl kardeyu bənə qıləy fəaliyət bıkə qrup,çəy təsis beku desbə ısət,dəvardə 28 sori mıddətdə heç qılə nəticəş bə ni.

Əliyevi votışe: Minsk qrupi rəison ki Amerkə,Rusiyə və Fransəku iborət hestin hozzı nin Ğərəbaği bıhroni həl kardeyu Ermənistanı təziği jiyədə ğəror bıdən.

 

 

təğ

komment