okt 29, 2020 12:15 Asia/Tehran
  • Bokuədə bıə İroni səfarətxonə Ermənistoni bə Bərdə şəhri rəket həmlə məhkumış karde.

İroni səfarətxonə Ermənistoni bə Azərbaycan Respublika Bərdə şəhri rəket həmləon məhkumış karde.

Bə oxonə raporti əsos, Ermənistoni bə Azərbaycan Respublika Bərdə şəhri әштҝ rəket həmləon тҝешсҝвҝ, 21 ğeyri hərbi kışte və 70 nəfər zəxmin bıən.

Bokuədə bıə İroni səfarətxonə ıştə bəyoniyədə tə kidış karde, bə beynəl-xalğ ğanuni əsos, bə şəhron iyən be qınohə şahrvandon həmlə qələy canqi cinoyəte ki bəpe rə bə oxo bırəsi, sə kardə bıbu.

İroni səfarətxonə de ım həmlə ailəon ıştə həmdardəti elan iyən bo zəxmin bıə kəson şifo tələbış karde.

Canqi meydoniku co qılə xəbə həm ıme ki Ermənistoni mudafiyə vəzarətxonə elanış karde ki çı Azərbaycan Respublika 3 minnə be pilotə təyyarə həm məhvış kardə.

Ermənistoni iminnə vəzir Nikol Paşiniyan tojədən de qıləy mısohibə vositə Azərboycan Respublika kişvəri canq tələb bə hisobış varde ki de Tırkiyə təhriki terrorçionış bə Ğərəboğ vardəşe və ısət dınyo ım xəbisə plan və siosəti ku oğo be.

Ğərəboği barədə Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni miyono tojə dıvrə daveon Sentiyabrə manqi 27 ku bino bıə.

təğ

komment