noy 23, 2020 13:43 Asia/Tehran
  • Ağdam came məçiti bə piyədə nıvıştəyon xərobi bəpe bino bıbon.

Azərbaycan Respublika cumə diniyə cəmiyəti rəis Ağdamı came məçiti bə piyədə xərob bə nıvıştəyon tojədən nıvışte və çəy xərobion soxteş tələb karde.

Azərbaycan Respublika cumə diniyə cəmiyəti rəis Ağdamı came məçiti  bə piyədə xərob bə nıvıştəyon tojədən nıvışte və çəy xərobion soxteş tələb karde.

Bə Aran xəbon əsosi hoci İlğar İbrahimoğlo zinə votışe: Ağdam məçiti  bə piyədə nıvıştəyon ki mumkine ermənion tərəfo xərob bə bo,Xdavəndə xalıği yod,Bə Xıdo tohidi şəhodət,Həzrət Muhəmməd(s) rəsolət iyən  Əmire mominin Əli(ə) vilayət və bə imom Rıza(ə) təvəsul karde və Fəth surəku qılə ayəku iborət bə ki Azərbaycan Respublika milləti barzə mədəniyət və mənəviyətiku hikayət kardə.

 

 

təğ