Nov 26, 2020 12:35 Asia/Tehran
  • İron iyən Azərbaycan Respublika bə 2 tərəfi həmkari iyən əloğəon inkişofi təkid kardeşone.

İron iyən Azərbaycan Respublika xarıci vəziron bə 2 tərəfi həmkari iyən əloğəon inkişofi təkid kardeşone.

Bə İRİB raporti əsos, İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif iyən Azərbaycan Respublika xarıci vəzir Ceyhun Bayramov virtual iyən onlayn internet rabitə vositə 2 tərəfi həmkari iyən canqi bəpeşt məntəğə şərayeti barədə sohbət kardışone.

Im iclosədə ki 2 qılə kişvəri səfiron həm işterak kardə bin İron iyən Azərbaycan Respublika xarıci vəziron beynəlxalğ təşkilatonədə həmkari, Kaspi dıyo, obdonəkə fəaliyəton, cari planon, Xudafərin sədd, Rəşt-ostoro osonə ro, şimol-cənub karidor iyən iğtisodi mıştərək kamissiya dəvoniye həmçenin coqılə mıştərək mıvzoon barədə sohbət kardışone.

Zərif iyən Bayramov İron və Azərbaycon Respublika miyono bıə sərhəddon çı sulh iyən dustiyəti marz bə hisob və bə çəy əmniyəti təmin bey zəruriyati təkid kardışone.

İroni xarıci vəzir ijən ım interneti vindemonədə Azərbaycan Respublika xarıci vəzirku dəvətış karde ki bınezonədə bə İron səfər ko.

Tags