Nov 27, 2020 11:27 Asia/Tehran
  • Ğərərboği barədə İron iyən Tırkiyə səfiron miyono muzakirə.

Azərbaycan Respublikaədə bıə İron iyən Tırkiyə səfiron zinə Bokuədə Ğərərboği barədə muzakirə kardışone.

Bə İrib raporti əsos, Azərbaycan Respublikaədə bıə İroni səfir Seyd Əbbas Musəvi ıştə Tuvitter şəxsi səhifədə bə Bokuədə de Tırkiyə səfir Erkan Ozorali vindemon dəvoniye işarəş karde və votışe: ım vindemonədə İron-Tırkiyə miyono bıə 2 tərəfi həmkarion, 2 qılə kişvər və Azərbaycan Respublika miyono həmkarion xususi Ğərəboği cari vəziyəti barədə sohbət kardışone.

Ğərəboğədə Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni miyono tojə dıvrə daveon Sentiyabrə manqi 27 ku bino bıə be ki oxoy sə Rusiyə, Azərbaycan Respublika iyən Erməniston Noyabri 10 ım dıvrə canqi səkardeyro qıləy mıştərək sazışi imzo kardışone.

Həminə sazişədə sıvoy canqi sə karde, bə humanitar məsələon iyən əsiron və cənazəon vırə bə vırə kardey təkid bıə iyan ğeyd be ki Rusiyə sulhmərominə ğıvvon təmas və dave xəttədə sulhi təmin bəkan.

 

Tags