Nov 28, 2020 11:29 Asia/Tehran
  • Ğərəboği məsələ barədə Paşiniyan iyən Putini miyono telefoni sohbəton.

Rusiyə prezident iyən Ermənistoni i minnə vəzir Ğərəboği canqi nəticədə kıştə bıə kəson iyən əsiron mıbodilə kardey barədə votımon kardışone.

Bə isna raporti əsos, Nikol Paşiniyan ıştə şəxsi Feyzbuk səhifədə nıvıştışe: de Rusiyə prezident telefoni sohbəton cərəyonədə Laçin karidor, Rusiyə sulhmərominə ğıvvon işterak iyən Ğərəboğ məntəğədə rabitə bərğərorəkə roon ijən oj bey barədə muzakirə bıə.

Rusiyə prezident iyən Ermənistoni miyono votımon qıləy şərayetədə be ki Erməni şahrvandon de İrəvanədə eteroz aksiyaon dəvoniye i tərəf de Ğərəboği sulh tojə muğavilə ıştə muxalifəti nışo doe holədən iyən co tərəf Paşiniyani dıvləti istifo pidəşone.

Ğərəboğədə Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni miyono tojə dıvrə daveon Sentiyabrə manqi 27 ku bino bıə be ki oxoy sə Rusiyə, Azərbaycan Respublika iyən Erməniston Noyabri 10 ım dıvrə canqi səkardeyro qıləy mıştərək sazışi imzo kardışone.

Həminə sazişədə sıvoy canqi sə karde, bə humanitar məsələon iyən əsiron və cənazəon vırə bə vırə kardey təkid bıə iyan ğeyd be ki Rusiyə sulhmərominə ğıvvon təmas və dave xəttədə sulhi təmin bəkan.