Nov 29, 2020 13:32 Asia/Tehran
  • Şəhid doktor Fəxrizadə şəhodəti vədə Azərbaycan Respublika reaksiya.

İroni mudafiə sənaye alim doktor Fəxrizadə nomerdə holətədə terror karde bəpeştə Azərbaycan Respublika ictimaiyət və siyasiyə fəalonku qıləy qrup ım hərəkəti məhkum kardeədə çəy məsuliyətışon bə sionist rejim aidışon zınə.

Boku şəhro bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika ruşinə fikon itifaği yol Eldəniz Ğuliyevi votışe: ijən oşko be ki sulhinə sorətədə atom sənayeku istifadə karde bə bəzion nəf ni və bə çəvon norohəti bois bedə.

Tags