Nov 30, 2020 14:05 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika Ermənistaniku canqi maliyə zərəl-ziyoni sıey fikədəy.

Azərbaycan Respublika Ğərəboği tojə ozod bıə ərazi obdon kardeyro Ermənistoniku 100 milyard dollar maliyə zərəl-ziyoni puli qəteyro hozzı bıdə.

Bə İrib raporti əsos, Azərbaycan Respublika bə Ğərəboği canqədə ozod bıə məntəğəon varid bıə zərəl-ziyoni 100 milyard dollar elanış karde və ım puli Ermənistoniku qəteyro  beynəlxalğ məhkəməonədə huğuği koon əncom doeyro hozzı bıdə.

Boku dıvlət həmçenin ozod bıə məntəğəonədə peydo bıə mina iyən əməl nıkardə bombaon be əsər kardero çandə budcəon xərc kardeyku xəbəş do ki çı xərcon həm pəpe Ermənistoni tərəfo təmin bıbu.

Ğərəboğədə Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni miyono tojə dıvrə daveon Sentiyabrə manqi 27 ku bino bıə be ki oxoy sə Rusiyə, Azərbaycan Respublika iyən Erməniston Noyabri 10 ım dıvrə canqi səkardeyro qıləy mıştərək sazışi imzo kardışone.

Həminə sazişədə sıvoy canqi sə karde, bə humanitar məsələon iyən əsiron və cənazəon vırə bə vırə kardey təkid bıə iyan ğeyd be ki Rusiyə sulhmərominə ğıvvon təmas və dave xəttədə sulhi təmin bəkan.

Tags