Dec 01, 2020 14:22 Asia/Tehran
  • Ğərəbaği məntəğədə Tırkiyə hərbiyə huzur.

Tırkiyə hərbiyə ğıvvon Ğərəbaği mina iyən tıpımonə madonku təmiz karde xoto ım məntəğədə vırəşon kardə.

Bə Anatoli aqentəti xəbon əsosi Tırkiyə mudafiə vəzorətxonə qıləy bəyonotdə elanış kardə Tırkiyə zəminiyə ğıvvon  de dasi soxtə bə mina iyən tıpımonə maddon çı məntəğəku təmin karde xoto  bə ım məntəğə daxil bən.

ım bəyonotdə oməy Tırkiyə ğəsdış heste mina pəydo kardeyu bə Azərbaycan Respublika ğıvvon təlim bıdə.

Tags