Dec 04, 2020 11:54 Asia/Tehran
  • Ğərəboği canqədə Azərbaycan Respublika tələfot elan bıə.

Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson elan kardışone ki ım kişvəri hərbiçionku 2783 nəfər Ğərəboği tojə dıvrə canqədə kıştə bıən.

Bə Fransə aqentiyəti raporti əsos, Azərbaycan Respublika rəsmi mənbəon zinə elan kardışone ki Ğərəboği tojə canqi mıddətədə ım kişvəri hərbiçionku 2783 nəfər Ermənistoni həmləon vositə kıştə bıən.

Çimi bənav Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzarətxonə de bəyoniyə vositə elanış kardə be ki Ğərəboği tojə dıvrə canqədə yəni Sentiyabri 27-ə rujiku 2300 nəfəriku vey çı Erməni əskəron kışte ya zəxmin bıən.

Erməni rəsmi şəxson hələ həm bə lm muntəşir bıə statstika reaksiya nışo dodə nin.

Ğərəboğədə Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni miyono tojə dıvrə daveon Sentiyabrə manqi 27 ku bino bıə be ki oxoy sə Rusiyə, Azərbaycan Respublika iyən Erməniston Noyabri 10 ım dıvrə canqi səkardeyro qıləy mıştərək sazışi imzo kardışone.

Həminə sazişədə sıvoy canqi sə karde, bə humanitar məsələon iyən əsiron və cənazəon vırə bə vırə kardey təkid bıə iyan ğeyd be ki Rusiyə sulhmərominə ğıvvon təmas və dave xəttədə sulhi təmin bəkan.

Ğeyd kardənine ki Ğərəboği muxtəlif baxşon əmniyəti təmin karde tosə 5 sor bə Rusiyə sulhbanon qi haştə bəy, peşo bəzi məntəğəon tale barədə ğərolon təin bəbe.

Tags