Dec 05, 2020 10:02 Asia/Tehran
  • Şəhid Fəxrizodə terrori barədə İslam partiya tərəfo bə İron doə təsliyət mesaj.

Azərbaycan Respublika İslam partiya de qıləy mesaji vositə İronıjə alim Şəhid Muhsin Fəxrixodə terrori bə İroni Yolə Rəhbər iyən İroni şəhid pərvərə milləti təsliyətış vote.

Bə İrib raporti əsos, həminə peyğomədə ğeyd bıə ki İronıjə alim şəhid Fəxrizodə terrori de ğəm iyən matəmə dıli bə İroni Yolə Rəhbər və İroni şəhodət tələbə milləti təsliyət ərz kardeydəmon.

Bəyoniyə co baxşədə sionist rejimiku nifrət elan karde kənoədə təsdiğ bıə: ım tılə xəbə beşək har mısılmoni dıli norohət kardedə əmmo dışmon oğo bıbu ki hiç faxt karde nibəzne de həminə anti bəşər hərəkəton bəştə xəbisə niyyət iyən məğsədi bırəso.

Azərbaycan Respublika İslam partiya təkidış karde: qıləy qəncinə tarix, mədəniyyət və elmi soib bıə milləti hiç faxt jığonə xayin və be nəticə hərəkəton vədə zəyif və bezu nibəbe, iyən dışmenon tərəfo ım yolə alimi terror karde çı İron inkişof, ozavziye və zumandə ğədəmon vədə mane ni.

Im bəyaniyə oxoyədə bə sionist rejimi cinoyəton vədə umum iştimaiyəti ciddi reaksiyaon həmçenin çı terrori amilon cəzo doe təkid bıə.

Çımi bənav həm Azərbaycan Respublika co partiyaon iyən iştimayi qurupon həm de İroni şəhidə alimi terrori məhkum karde bə ım anti bəşər hərəkəti amilon cəzo doe və saxtə intiğomi təkid kardə bıə bin.

Tags