Jan 14, 2021 12:59 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublikaədə bə korona mıbtəlo bıə kəson ve bən.

474 nəfər Azərbaycan Respublikaədə bə korona mıbtəlo bə kəson əlavə bə.

474 nəfər Azərbaycan Respublikaədə bə korona mıbtəlo bə kəson əlavə bə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublikaədə de korona mubarizə bardeyu ğərorqo elanış kardə  ım tojə noxəşon hisobədə Azərbaycan Respublika məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bə kəson bə 225820 nəfər rəsə.

Eyne holədə 16 nəfəri mardeədə  ım məmləkətdə korona tələfat bə 2957 nəfər rost bə.