Jan 15, 2021 11:05 Asia/Tehran
  • Ğərəboği canqi əsiron barədə tojə sənədon.

Ermənistonıjə bəşər həxon mudafiə əkə Azərbaycan Respublika zindononədə bıə Erməni əsiron bevəcə vəziyəti barədə tojə fakton peydo beyku xəbəş do.

Bə Armen Niyuz sayti raporti əsos, Erməni şahrvandon həxi mudafiyə əkə Armen Tatuyan tojədən votışe: Azərbaycan Respublika zindononədə bıə Erməni əsiron bevəcə vəziyəti barədə tojə sənəd-raportonış heste.

Əv əlovəş karde: ım raporton ki Erməni əsiron vədə Azərbaycan Respublika ğeyri insoni rəftoron sobot kardedə hozzı bıə ta bə beynəlxalğ təşkilaton iyən Avropa bəşər həxon məhkəmə vığandə bıbu.

Çimi bənav həm Erməni coqılə insonə həxon mudafiyə əkə Artak Bəqlariyan həm elanış kardə be ki Azərbaycan Respublika zindononədə Erməni şahrvandon kıştey barədə sənədonış bə dast varde.

Ğərəboğədə Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni miyono tojə dıvrə daveon dəvardə sori Sentiyabrə manqi 27 ku bino bıə be ki oxoy sə Rusiyə, Azərbaycan Respublika iyən Erməniston 2020-ə sori Noyabri 10 ım dıvrə canqi səkardeyro qıləy mıştərək sazışi imzo kardışone.

Həminə sazişədə sıvoy canqi sə karde, bə humanitar məsələon iyən əsiron və cənazəon vırə bə vırə kardey təkid bıə iyan ğeyd be ki Rusiyə sulhmərominə ğıvvon təmas və dave xəttədə sulhi təmin bəkan.

Ğeyd kardənine ki Ğərəboği muxtəlif baxşon əmniyəti təmin karde tosə 5 sor bə Rusiyə sulhbanon qi haştə bəy, peşo bəzi məntəğəon tale barədə ğərolon təin bəbe.

Tags