Jan 21, 2021 13:50 Asia/Tehran
  • Ğərəboği tojə dıvrə canqədə Azərbaycan Respublika kıştə bıə kəson miğdor.

3000 nəfəriku vey Çı Azərbaycan Respublika şahrvandon Ğərəboği tojə dıvrə canqədə kıştə bıən.

Bə TRT sayti raporti əsos, Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzarətxonə de qıləy bəyoniyə vositə elanış karde ki tojə peydo bıə cənazəon şəxsiyət iyən numi zıney bəpeşt ısət Ğərəboği tojə dıvrə canqədə ım kişvəri kıştə bıə kəson miğdor təğribən bə 3 həzo nəfər rəsə.

Bə həminə raporti əsos, Azərbaycan Respublika hərbiçionku hələ 50 nəfəri vəziyət məlum ni!

Ermənistoni səhiyyə vəzarətxonə həm çimi bə nav elanış kardə be ki Ğərəboği 44 rujə canqi mıddətədə təğribən 3330 nəfər Ermənion kıştə bıən.

Ğərəboğədə Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni miyono tojə dıvrə daveon dəvardə sori Sentiyabrə manqi 27 ku bino bıə be ki oxoy sə Rusiyə, Azərbaycan Respublika iyən Erməniston 2020-ə sori Noyabri 10 ım dıvrə canqi səkardeyro qıləy mıştərək sazışi imzo kardışone.

Həminə sazişədə sıvoy canqi sə karde, bə humanitar məsələon iyən əsiron və cənazəon vırə bə vırə kardey təkid bıə iyan ğeyd be ki Rusiyə sulhmərominə ğıvvon təmas və dave xəttədə sulhi təmin bəkan.

Ğeyd kardənine ki Ğərəboği muxtəlif baxşon əmniyəti təmin karde tosə 5 sor bə Rusiyə sulhbanon qi haştə bəy, peşo bəzi məntəğəon tale barədə ğərolon təin bəbe.

Tags