Jan 22, 2021 11:00 Asia/Tehran
  • Tırkiyə və Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson de telefoni vositə təşkil doə votımon.

Tırkiyə və Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson, 2 qılə məmləkəti miyonədə həmkoətion inkişaf doeşon ıştə koon əsos ğərorışon doə.

Tırkiyə və Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson, 2 qılə məmləkəti miyonədə həmkoətion inkişaf doeşon ıştə koon əsos ğərorışon doə.

Bə TRT aqentəti xəbon əsosi Tırkiyə prezdenti muavin Foad Oktay, Azərbaycan Respublika 1 minnə vəzir Əli Əsədovi məsləhətiku 2 qılə məmləkəti rabiton və həmkoətion inkişaf doeyu  mıştərəkə icloson dəvone barədə ıştə roziyətişon elan  kardə .

Həminə çərçivədə Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson fevralə manqi Tırkiyə rəsmi şəxson tərəfo bə Ankara dəvət bən.

 

Tags