Jan 26, 2021 23:36 Asia/Tehran
  • 6 tərəfə rqional həmkari təşəbbusi barədə İroni rizoyət, Ğərəboği obdonəkə planonədə İroni işterak.

İroni xarıci vəzir Azərbaycan Respublika prezidenti tərəfo elan bıə 6 tərəfə rqional həmkari təşəbbusi əməli kardey barədə İroni rizoyətış elan karde və bə məntəğədə sulh, əmniyəti iyən oroməti bərpo bey zəruriyati təkidış karde.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif zinə de Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyevi vindemon karde cərəyonədə Ğərəboği tojə canqədə bə dast omə səbarzətionış bə ım kişvəri millət və dıvləti təbrik votışe.

İroni xarıci vəzir bə Azərbaycan Respublika xarıci vəzir iyən iminnə vəziri muavini bəTehron tojə səfər işarəş karde ki karde bəzıne iğtisodi əloğəonədə vey muhimmə vaştemoni icod ko.

Muhəmməd Cəvad Zərif 2 qılə kişvəri miyono bıə iğtisodi həmkarion kamissia tojə iclosonku ıştə rizoyəti elanış karde və Ğərəboği tojə ozod bıə ərazion obdon kardey muxtəlif planonədə işterak kardero bə İroni şirkəton veyə zərfiyəton işarəş karde.

Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyev həm ım mulağalədə Ğərəboği tojə canqədə bıə İroni nə və mıvğiyət qəte bə təğdiri loiğ bə hisobış varde və mıvcud əloğəon miğdoriku ıştə rizoyəti bəyon karde kənoədə təkidış karde: həmmə baxşon xususi iğtisod və ticarət sahədə əloğəon çok səviyyədəy.

Əv 2 qılə kişvəri miyono bıə mıştərək poryekton aşmardey kənoədə Ğərəboği obdon karde planonədə İroni şirkəton ışteraki qıləy xoş omə ko və siyosət bə hisobış varde və 6 tərəfə rqional həmkari təşəbbusi barədə İroni rizoyətku ğədrdonətiş karde.

İroni xarıci vəzir ki cumə bə Boku səfərış kardə be ıştə reqional səfəri dəvomədə ımruj bə Maskva varid bıə.