Feb 04, 2021 14:50 Asia/Tehran

De Fəcri Darujon dəme minosibəti və de Həzrət Zəhra(s) milad ruji həmzəman, Bokuədə bıə Həzrət Vəli-Əsr(ə) elmi və təlim İronıjə mərkəzədə Xanım Həzrəte Zəhra(s) milad ruji məxsus mərosim bərpo be.

Bə İRİB raporti əsos, zinə ruji mərosim de cəmi İronıjon və İroni rəsmi şəxson işteraki, iyən de səhiyəvi porotokolon rioyəti dəvoniyə bıə.

Im mərosimədə hırdənon de Kərimə Ğıroni təlavət karde iyən Şer hande, İroni islami inğilobi şəhidon yod və xatirə əziz qətşone.

Bə İroni islami inğilobi məxsus bıə mərosimədə həm İroni səfir Seyd Əbbos Musəvi ıştə sohbətonədə votışe: İmom Xomeyni(r) əndişə və əğidəon ısət de İroni Yolə Rəhbəri hidoyət iyən tədbiron bə nav şedə ki çəy boydəği rostəkəyon həmn ısətnə hırdənonin.

 

Bəhmənə manqi 12ku detosə 22, yəni bo 10 ruji mıddət İronədə vey məxsusə bərnoməon de Fəcri darujon onvani bərpo bıdə, ımsor bənə həmməy bə ico qırdə bıə mərosimon ki Korona virusi xoto muhdudiyətonış be, Fəcri Darujon məxsusə bərnamon həm de səhiyyəvi porotokolon rioyəti dəvoniyey bıdə.

Tags