Feb 26, 2021 11:21 Asia/Tehran
  • Ermənistoni parlamenti vədə anti dıvlət aksiyaon.

Ermənistoni dıvlət muxalifon bə ım kişvəri parlamenti vədə etetoz aksiyaon tosə Nikol Paşiniyani istifo doe zəmoni təkid kardışone.

Bə İriib raporti əsos, Ermənistoni dıvlət muxalifonku iborət bıə 17 qılə partiya nımoyəndə Vazqen Manokiyan həminə eterazon kənoədə bo siyasi behroni həl kardeyro iyən dıvlət iyən muxalifon miyono sulhi dəvoniyero harcurnə muzakirə tələbi rəddış karde.

Əv bə mediaon votışe ki bə votımon hiç ehtiyocımon ni və Paşiniyan bəpe rə istifo bıdə.

Ermənistonədə bıə anti dıvlət eterazon dəvardə sori Noyabriku bino bıə, Ermənion nəzəku Ğərəboği tojə canədə Ermənion məğlubiyəti məsuliyət tam Nikol Paşiniyani qiədəy.

Ermənistonədə bıə muxalif partiyaon qıləy vahidə sədoədə iminnə vəzir Nikol Paşiniyani istifo tələb kardeydən.

Əvon hətto eks iminnə vəzir Vazqen Manokiyani bənə çı Paşiniyoni əvəzi vıjniyey və elan kardeyku xəbə dodən.

Tags