Feb 27, 2021 14:49 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublikaədə korona pevılo be dəvom kardə.

Azərbaycan Respublika məmləkəıtdə kovid 19 pevılo be bə insonon marde bois bedə.

126 qılə tojə noxəşi  pəydo beədə Azərbaycan Respublika məmləkətdə cəmi bə korona mıbtəlo bə kəson ədəd bə 233 həzo 770 nəfər rəsə.

eyne holədə ım 10 milyoniyə məmləkətdə 3 nəfəri mardeədə cəmi korona tələfat bə 3 həzo 209 nəfər rəsə.

Tags