Feb 28, 2021 12:09 Asia/Tehran
  • İrəvon: Xarıci muzduron bəpe rə Ğərəboği tərk kon.

Ermənistoni xarıci vəzir bə Ğərəboğiku Xarıci muzduron rə xaric bey zəruriyati təkidış karde.

Bə Riyanovosti raporti əsos, Ara Eyvaziyan votışe: qərd muzduron ki de Tırkiyə və Azərbaycan Respublika plan və koməki bə məntəğə omən bəpe rə Ğərəboği tərk kon.

Eyvaziyan ıştə sohbəton dəvomədə votışe: ım ki Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson pidəşone ıştə kişvəri bənə Tırkiyə hakemiyyəti jintonədə bıə məmləkət iyən bənə terror bomba əvəz kon, nə ın ki məntəğə əmniyəti bəlkəm beynəlxalğ əmniyət və stabileti təhdid əkəy.

Ermənistoni xarıci vəzir izhorış karde ki Buko bə məntəğə nimə hərbion varde muxtəlif kişvəron iyən beynəl-xalğ təşkilaton tərəfo təsdığ bıə iyən ım koədə Tırkiyə rol vey ojə oşkor vindey bıdə.

Ğərəboği 2 minnə muharibə cərəyonədə Erməniston məcbur mandəy ki Ğərəboği 7 qılə işğal kardə əraziku xaric bıbu və bə beynəl-xalğ sərhəddon oqardo.

Im ko çı Ermənistoni dıvləti muxalifon tərəfo bənə xəyonəti yod kardey bıdə, anədə ki İrəvanədə eteraz aksiyaon cərəyonədə ısət cəmaət Nikol Paşiniyani istifo tələb kardeydən.

Tags