Mar 01, 2021 13:57 Asia/Tehran

Koronavirusi pandemiya, həmən Ğərəboği canqi bo Azərbaycanə Respublika iğtisadiyyati bə əməl vardə mışğılon Əliyevi hokuməti məcbur kardedə ki, budcə pur karde ro de “ nısoə iğtisadiyyati” imitasion ne, əməli mubarizə bıbardo

İğtisadiyyati vəzir Mikayıl Cabbarovi ıştə “Fasebook” səhifədə nıvıştəşe ki, “əmə bəpe de “nısoə iğtisadiyyati” mubarizə, və bə ədalətinə rəğabətə muhiti dastək doə siyasəti dəvom bıkardəmon”. Ey dəvardə sori bı sahədə musbətə nəticəon bə dast vardeyən ğeyd kardəşe.

İğtisadşunas Nemət Əliyev vəziri ım votəyon normal hisob kardəşe. Bə Meydan TV doə musahibədə de “nısoə iğtisadiyyati” mubarizə bo keşvəri iğtisadi inkişafi xeyli muhum qıley cəhət zınəşe. Votəşe ki, çok əbi ki, ım mubarizə sıxanədə ne, əmələdə bardə bıbo. Dəvardə soronən hokuməti çand bəjəm iqlə de “nısoə iğtisadiyyati” ne, həmən de korrupsiya, rışvəxorəti mubarizə barde elan kardəşe, əmo hələ ki, bı kompanionədə jəqo qıley nailiyyəton bə çəşi qınidəni.

Diqər İqtisadi analitik Revşən Ağayevən bə Cabbarovi votəyon bədbin reaksiyaş doə, ğeyd kardəşe ki, əqər iğtisadiyyat vəziri həğiğətən bı roədə əməli ko barde pidəşebu, bəpe əv keşvəri iğtisadiyyatədə vergiku niyo bıə muəssisəon siyahi elan bıkardo, bə büdcə çəvon jə ziyani təxmini miğdari barədə rəğəmon bə ictimaiyyəti nəzə bırosno. Əmo əmə vindedəmon ki, İğtisadiyyatə vəzarəti tosə ısət bı barədə hiç qıley tədğiğat bardəş ni, bardəşebuən, çey nəticəon bə cəmiyyəti elan kardedəni.

Milli Məclisi deputat Razi Nurullayevən parlamenti iclasədə ehandəşe ki, muəssisə rəhbəron bə koəkon huğuği riayət kardedənin, çəvonədə bənə ğuli istifadə kardedən.

Həmkaron Konfederasiya sədr, deputat Səttar Mehbalıyeviən ğeyd kardəşe ki, muəssisəonədə de verqi nıdoe məğsədi odəmon bemuğavilə bə ko peqətedən, ımən bə devlətə budcə , həmən bə Pensiya Fondi xeyli ziyan jedə.

Boku hokumət verqi sistemi bə səhmon eğande ro anədə neqativə əməlon çe arə barde əvəzi, de əhali orəxnə mənoti çəvon dasto se roy devlətə budcə pur karde pidəşe.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

 

Tags