Mar 03, 2021 13:10 Asia/Tehran
  • İron de Azərbaycan Respublika həmkoətion ve kardeyu hozzıye.

İron İslam Respublikə, Azərbaycan Respublikədə bıə səfir həmə baxşonədə Tehron de Buko həmkuətion inkişof doe həxədə işarəş karde.

İron İslam Respublikə, Azərbaycan Respublikədə bıə səfir həmə baxşonədə Tehron de Buko həmkuətion inkişof doe həxədə işarəş karde.

Seyed Əbas Musəvi de Terend aqentəti mısuhibədə votışe iron bənə Azərbaycan Respublikə nezə hamsuyə veyə fırsətışon heste və karde bəzne bə ım məmləkəti dıvlət və millət Ğərəboği xərobion ovnə kardeyo komək rusne.

İron İslam Respublikədə bıə səfiri əlovəş ka: İroni dıvlət və millət təcili məntəğə ovnə karde fikədən.

Bə Seyed Əbas Musəvi voteyon əsos Azərbaycan Respublikə və İroni rabitə bə qıləy tojə mərhələ daxil bə və ha dıqlə məmləkət karde bəzne siyasi, ixtisadi, ticari, mədəni və hərbi mıxtəlif baxşonədə həmkuətion inkişof doe.

Seyed Əbas Musəvi eyne holədə votışe: İron de Azərbaycan Respublikə şose ro, osonə ro və dıyo ruonış heste və cor bə corə roon vucud 2 qılə məmləkəti miyono ticari fəaliyəton ve kardeyo zəroriye.

İron İslam respublikə , Azərbaycan Respublikədə bıə səfiri əlovəş karde İron cəhd kardə ta kaspi dıyo ətrofədə bıə 5 qılə məmləkəti miyono bıə rabitə bə bəpeə səviyə inkişof bıdə.

İron Ğərəboği məntəğədə Azərbaycan Respublikə və Ermənestani miyono otəş basi sazeşi bəpeştə, 2 qılə məmləkəti rəsmi şəxsonədə məntəğə əmniyəti təmin kardeyo hevojə səviyədə siyasiyə mızokirəonış bərpo kardə.

İron İslam Respublikə eyne holədə dəvardə suonədə həmişə mərkəzi Asiyə məntəğə əmniyət və oroməti təmin kardeyo təsir bınə huzurış bə.

 

Tags