Mar 05, 2021 13:13 Asia/Tehran
  • Pakistanı silahinə ğıvvon mıştərəkə ğərorqoh rəisi de Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson muzakirə.

Pakistanı silahinə ğıvvon mıştərəkə ğərorqoh rəis qeneral Nadim Raza, Bokuədə de Azərbaycan Respublika yolə rəsmi şəxson vindımonədə bə 2 qılə məmləkəti ixtisadi və hərbiyə mınosibəton işarəş karde.

Pakistanı silahinə ğıvvon mıştərəkə ğərorqoh rəis qeneral Nadim Raza, Bokuədə de Azərbaycan Respublika yolə rəsmi şəxson vindımonədə bə 2 qılə məmləkəti ixtisadi və hərbiyə mınosibəton işarəş karde.

Boku şəhro bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Pakistanı silahinə ğıvvon mıştərəkə ğərorqoh rəis ki qıləy heyəti sədrədə bə Azərbaycan Respublika səfərış kardə de Azərbaycan Respublika prezdent, mudafiə vəzir və coqlə yolə rəsmi şəxson vindımon və nəzədə bə məsəlon xususi mudafiə həmkoətion zumand karde cəhətdə votımonışon dəvoniyə.

 

 

Tags