Mar 06, 2021 11:11 Asia/Tehran
  • İlham Əliyev ijən bə Ğərəboği obod kardə koonədə İroni işteraki təkidış karde.

Azərbaycan Respublika Prezident Ğərəboği canqi bəpeşt ın məntəğə obod kardə planonədə İroni ciddi və təsirinə işterakiku xəbəş do.

Bə Aran niyuz sayti raporti əsos, İlham Əliyev EKO nomo iğtisadi həmkarion iclosədə Ğərəboği tojə canqi bəpeşt imza bıə muğavilə həxədə bə de hamsoyə kişvəron əcumlə İron iğtisadi həmkarion bə məntəğə xəyr iyən faydon əsos zınəş be və votışe: Ğərəboği obod kardeyro İron bə Azərbaycan Respublika komək bəkarde.

Azərbaycan Respublika Prezident çimi bənav həm Ğərəboği tojə ozod bıə ərazi obod kardə koonədə içterak kardeyro İroni şirkətonış dəvət kardə be.

EKO iğtisodi təşkilati 14-ə iclos tojədən virtual surəti və de İron, Pakiston, Əfğaniston, Azərbaycan Respublika, Tırkəməniston, Uzbəkiston, Ğerxiziston, Ğəzaxiston və Tajikistoni rəsmi şəxson işteraki və de Tırkiyə mizbanəti bərpo be.

Tags