Mar 07, 2021 14:48 Asia/Tehran
  • Ermənistoni dıvləti muxalifon ijən ın kişvəri parlamenti ətrofədə eteroz aksiya bərpo kardışone.

Ermənistoni dıvləti muxalifon tojədən de parlamenti ətrofədə eteroz aksiya bərpo karde i minnə vəzir Nikol Paşiniyani istefo tələb kardışone.

Bə İrna raporti əsos, tojə eteroz aksiyaədə çand sa nəfər hərbi bə pensiya beşə cəmaət həm Ermənistoni hərbi mərkəzi ğərorqoh fərmondə Onik Qaspariyaniku himoyədorəti karde xoto anti Paşiniyan eterazonədə işterok kardışone.

Əvon bəştə eterozon dəvom doe xoto hətto xiyobonədə çodoşon jə.

10 rujiku bənav Ermənistoni xiyobononədə eteroz aksiyaon, Paşiniyani tərəfdaron iyən dıvləti muxalifon miyono əncom bıə ki əvon bə Ğərəboği tojə canqi bəpeşt imzo bıə muğavilə etırozışone.

Ermənion milləti nəzəku i minnə vəzir Nikol Paşiniyan Ğərəboği tojə 44 rujə canqi cərəyonədə bə millət xəyonətış kardə və hol ın ki çəy nəzəku əv 25 həzo Erməni coni nicotış doə.

Tags