Mar 08, 2021 11:34 Asia/Tehran
  • Ğərəboğədə otəşbasti darşiye barədə Azərbaycan Respublika ittihom.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzorətxonə Ermənistonış mıttəhəm karde ki Laçin karidorədə otəş bastış darşiyə.

Bə İrib raporti əsos, Azərbaycan Respublika xarıci vəzorətxonə sıxan əvot, Leyla Əbdollayeva şənbə şəvi ıştə Tuvitter mesajədə ğeydış karde ki: Erməni hərbion məxfi surəti iyən de Laçin məntəğəku dəvarde vositə bə Azərbaycan Respublika ərazi varid bıdən.

Əv ın hərəkət və koş qeləy ğeyri ğanuni rəftor zınəş be ki beynəl-xalğ ğətnoməon darşiye kənoədə 3 tərəfi sulh sazışi həm poymol kardedə.

Ğərəboğədə Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni miyono tojə dıvrə daveon dəvardə sori Sentiyabrə manqi 27 ku bino bıə be ki oxoy sə 2020-ə sori Noyabri 10 Rusiyə, Azərbaycan Respublika iyən Erməniston ım dıvrə canqi səkardeyro qıləy mıştərək sazışi imzo kardışone.

Həminə sazişədə sıvoy canqi sə karde, bə humanitar məsələon iyən əsiron və cənazəon vırə bə vırə kardey təkid bıə iyan ğeyd be ki Rusiyə sulhmərominə ğıvvon təmas və dave xəttədə sulhi təmin bəkan.

Ğeyd kardənine ki Ğərəboği muxtəlif baxşon əmniyəti təmin karde tosə 5 sor bə Rusiyə sulhbanon qi haştə bəy, peşo bəzi məntəğəon tale barədə ğərolon təin bəbe.

Tags