Mar 31, 2021 11:41 Asia/Tehran
  • Boku, İron və Çinı stratejikə həmkoətiyə sənədon imza kardeku roziyəti.

Azərbaycan Respublika məclisi ixtisadiyə komitə uzv, İron-Çinı 25 sorə stratejikə həmkoətion sənədi imzaş,Azərbaycan Respublikayu ve foydəinış zınə.

Azərbaycan Respublika məclisi ixtisadiyə komitə uzv, İron-Çinı 25 sorə stratejikə həmkoətion sənədi imzaş,Azərbaycan Respublikayu ve foydəinış zınə.

Bə Ğəfğazı həğiğəton xəbəriyə sayti elani əsosi Voğar Bayramovi votışe: Çin dınyo 2 minnə yolə ixtisade və İron həm sanksiya vocodəndə, məntəğədə de surət bə inkişafi tərəfi hərəkət kardeyu  mevğiyyətış bıə məmləkətonədəy.

Çı nəzəko,ım 2 qılə məmləkəti nə iyandı nez be məntəğəiyə həmkoətion cəhəto zəruriye.

Bayramovi əlavəş karde Azərbaycan Respublika həm qıləy məmləkəte ki məntəğəiyə həmkoətionku himoyə kardə və sulh iyən həmkoətionədə şərik bedə.

 

Tags