Apr 19, 2021 11:59 Asia/Tehran
  • Sərneşin təyyorə suğut hodisəku Ukrayniya siyasi hədəfon.

İroni milli əmniyət aliyə şura qıləy uzv votışe ki Ukrayni sərneşin təyyorə suğut hodisəku Kiyev texniki təhğiğon əks siyasi cəhəto anti Rusiyə fişaron ğəsdış be ki çəy tələb İroni tərəfo rədd be.

Bə İrib raporti əsos, ım xəbədə ğeyd bıə ki hodisə bəpeşt Ukrayniya dıvlət İroniku tələbış karde ta Tehron həminə suğut hodisə illəti Çı Rusiyə rəket mudafiyə sistemədə texniki problem elan ko.

Əv votışe: İron həm çun ki ım tələb de hodisə fakton həmohənğ nıbe, əy ğəbulış nıkarde Ukrayn həm texniki çərçivi bəkəno, suğut dussiyəş texniki royku xaric və əy siyasiş karde.

İroni milli əmniyət aliyə şura ım uzv ijən votışe: Okrayn ki ısət Krem məntəğə malekiyyəti barədə de Maskva şiddətin ixtilofonış heste pidəş be təyyorə suğut hodisəku bə Rusiyə fişar varde cəhətədə istifodə ko əmmo İron de ciddi İradəon həminə ğəmqinə hodisə barədə oşkorə təhğiğon bənav bardeydə iyən ın hodisəku harcurnə siyasi sui istifodəon bə hiç tərəf icozə nibədoy boçi ki im hodisədə insoni cəhəto səhvə ğərolon isbot bıə ki bəpe texniki cəhəto bəy diyə bıbu.

Tojədən Okrayniya rəsmi şəxson, İronədə ın kişvəri qıləy sərneşin təyyorə suğuti barədə be əsos iddio bəyon kardışone ki İron əy təkzibış kardə.

Okrayniya dlvlət iddio kardəşe ki İron de ğəsd iyən zıne zıne Okrayniyə sərnışin təyyorəş məhv kardə.