May 07, 2021 10:36 Asia/Tehran
  • Ğuds beynəlxalğə ruji əhəmmiyət.

Azərbaycan Respublika Ğələm numo bıə təşkilati rəis votışe, de diğğət bə dınyo ısətnə vəziyəti, Ğuds beynəlxalğə ruji num noe əhəmmiyət ha sor vey bıdə.

Bə İrna raporti əsos, Ğurban cebraeil votışe: İroni nizomi təsis əkə mərhum İmom Xomeyni bənə vey yolə tədbirəkə, de həminə ruji vıjniye dıyo mısılmonon diğğəti bə Fələstin millətiku himoyədorəti karde tərəf cəlb kardışe.

Əv Ğuds beynəlxalğə ruji bə bə dınyo həmmə mısılmonə milləton məxsus bıə ruj bə hisobış varde iyən votışe: dınyo həmmə mısılmonon bəpe sionist rejimi işğalçiyə siyasəton barədə ıştə eterozi elan kon.

Cebrail bə sionist rejimoi tərəfo Ğudsi işğal karde işarə və əlovəş karde ki, ın təcavuzi bəpeşt beynəlxalğ onemonon iyən i bıə milləton təşkilat, Fələstin milləti coylişon haşte, əmmo ımruj mısılmonə milləton çı Fələstini ın həxiku himoyədorəti karde holədən.

Azərbaycan Respublika Ğələm numo bıə təşkilati rəis votışe: İronədə islami inğilobi səbarzəti və Ğuds beynəlxalğə ruji vıjniye, bə Fələstin milləti tojə nəfəsış do ta de zumandəti, sionist rejimi işğalçiyəti iyən Amerkə xəbisə siyasəton vədə bımandon, ısət həm de qırd xəbisə planon vucudi Fələstin milləti muğavimət ijən dəvom kardeydə.

Əv bə Ğudsi hədəfiku İroni Yolə Rəhbəri mudafiyə işarəş karde və votışe: Yolə Rəhbər həmmişə bə islam dini dışmınon vədə muğavimət karde həmçenin şərifə Ğuds iyən fələstin millətiku mudafiyə karde təkid kardışe.

De İroni nizomi təsisəkə mərhum İmom Xomeyni(r)-i təşəbbusi, Mubarək rujə mo oxonə cumə ruj, bənə Ğuds beynəlxalğə ruji vıjniyə bəy, ımruj Mayə manqi 7, rəməzanə manqi 24 iyən oxonə cumə ruje.

Tags