May 07, 2021 11:18 Asia/Tehran
  • Hoci İlham Əliyev bə 16 sor həbs məhkum be.

Ğuds beynəlxalğə ruji astanədə iyən həmməy eterazon kənoədə əmmo de təəsufi Azərbaycan Respublika şiə məşhurə Ruhani Hoci İlham Əliyev bə 16 sor həbs məhkum bıə.

Bə Tolışi rədio raporti əsos, həminə hıkmi çı Ğuds beynəlxalğə ruji astanədə elan karde nışoş do ki Boku hukumət çanədə bə sionist rejimi xidmət karde holədəy.

Ğeyd kardənine ki Ğuds ruji astanədə həminə hıkmi sadir karde vey şək-şubhəon bə yod dəğandeydə boçi ki de sionist rejimi cinoyəton mubarizə bardero Hoci ilham Əlham Əliyevi vindemon iyən əğidəon həmmişə çı israil rejimi əsəboniyəti bois bıdə be.

De İroni nizomi təsisəkə mərhum İmom Xomeyni(r)-i təşəbbusi, Mubarək rujə mo oxonə cumə ruj, bənə Ğuds beynəlxalğə ruji vıjniyə bəy, ımruj Mayə manqi 7, rəməzanə manqi 24 iyən oxonə cumə ruje.