Jul 26, 2021 13:03 Asia/Tehran

De Qəncə sabiğ icra sərdar Elmar Vəliyevi bə məhkəmə varde əlağədar Qəncə hadisə məhbuson məhkəmə prosesədə fasilə bə əməl oməbe. Ekspertiza bəpe bə Vəliyevi psixi vəziyyəti dair ray bəde

Dəvardə həftədə məlum bıə ki, tibbi eksperton çey psixi holu anədə kritik zınedən ki, çey məhkəmədə iştirak ey həniən bə qıvonə vəziyyət ebəğande. İyuli 15-də Boku Qonə Cinayəton Məhkəmədə dəvom kardə prosesədə hakim Əfğan Hacıyevi ım ray məğbul hisob kardəşe, ğəror doəşe ki, məhkəmə Vəliyevi iştirak nıbə dəvom bıkardo. Im bə vəkilon etirazi səbəb bıboən, hakimi çəvon həmə vəsadəton rədd kardəşe. Prokuroriən ehandəşe ki, ıştə navonə ittihamonədə tələb kardə cəzo muddəton sənibəton bə nav dodə. Məhkəmə nubətinə iclas iyuli 29-ədə dəvom bəkarde.

Jurnalist Polad Aslanovi iyuli 12-minə rujiku ənəhardə aksiya elan kardəşe. Bı həxədə bə “Turan” İnformasiya Aqentiyyəti çey jimoni həmro Qulmirə Aslanova xəbə doəşe. Məlum bıə ki, Səlibe Sorxi numayəndəon çey tono bə koloniya şən. Bey bə co koloniya ovoştınie təklif kardəşone, əmo Polad rozi bıə ni, votəşe ki, çey şikat çe koloniya personaliku ni, çey məğsəd ıştə məhkumiyyəti siyasi xarakterin bıe bə cəmiyyəti rosnieye. Penitisiarə Xidmətiku izah kardəşone ki, Aslanovi aksiya dəvunie, koloniyadə bey təzyiğon karde barədə votəyon bə həğiğəti muvafiğ ni. Əlavən vote lozime ki, “Xəbərman” sayti redaktor Polad Aslanov 2019-minə sori noyabrə manqiku zindonədəy. Əvşon de bə devləti xəyanətə ittihami bə 16 sornə muddəti çe azadiku məhrum kardə.

Çe dini fəal Razi Humbətoviən apellyasiya məhkəmə dəvardə. Vəkil Cavad Cavadovi bı barədə bə Maide.az sayti ehandəşe ki, Humbətovi valideynon və nezə odəmon məhkəmədə votəşone ki, əv ğəsəbədə bə narkomaniya əleyh fəal mubarizə bardedəbe. Numbətoviən məhkəmə iclasədə votemon kardəşe, ıştənış qınokar zınə ni. Hakimi çəvon apellyasiya şıkat təmin kardəş ni, navonə məhkəmə ğəror ğuvvədə oqətəşe. Əv de narkotikə ticarətə cinayəti ittiham bedə.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio. 

 

Tags