Jul 26, 2021 13:06 Asia/Tehran

“Okla” nominə qıley dınyo miğyasinə kompaniya heste, əv keşvəronədə interneti keyfiyyəti test kardə lider muəssisəy. Bı nezonədə ey ıştə hesabat elan kardəşe

Həmonə sənədədə Az.R-ədə internet trafiki vəziyyəti həxədən məlumaton hestin. “Yenisabah.az” sayti bımi dair dərc kardə məğalədə ğeyd bedə ki, iyunə manqi Azərbaycanədə həm mobil, həmən stasionarə interneti surət 2% ziyod bıə, saniyədə 37 meqabayt təşkil kardəşe. Hevujə xəttinə stasionar interneti surət isə saniyədə 26 meqabayt bıə. Bə interneti surəti dair reytinqədə Az.R 181 qılə keşvəron arədə 122-minə vırədə ğəror qətəşe. Mobil interneti ğıymətədə isə Azərbaycan 230 qılə devləton restədə 100-minə vırədəy. Im məlumat çe Briyaniya “Cable.co.uk” (keybl ko yu key) sayti nıvıştəşe. Bə ım nıvıştəy əsasən Azərbaycanədə 1 Qiqabayt mobil interieti ğıymət bə 1 dollar 82 sente. Bo muğayisə ro vote lozime ki, Ukraynadə ım ğıymət 75 sent, Rusiyadə 29 sent, Belorusədə 43, Ermənistonədə isə 76 senti ğədərədəy, yəni çe Az.R-sən 230 faiziku tosə 620 faiz erjone.   

Boku hokuməti bə stasionar interneti noə ğıymətən reqioni həmə keşvəronsə çand bəjəm bohoy. Azərbaycanədə 100 meqabayt/saniyə interneti ğıymət 44 dollar bıe holədə, həmonə həcminə internet Ukraynədə bə 6 dollar, Rusiyadə 7, Belorusədə 12, Ermənistonədə 21, Turkiyədə 30, Gurcistonədə isə bə 33 dollare.

Jıqo vəziyyətədə eksperton pars bə meydon nodən ki, Respublikadə interneti ğıymət boçi anədə bohoy?  

Nəğliyyat , Rabitə və Barzə Texnoloqiya Vəzarətiku bə “Turan” İnformasiya Aqentiyyəti votəşone ki, telekommunikasiya xidməti ğıyməton provayderon ıştən muəyyən kardedən, bımi aid de istehlakçi muğavilə dəbastedən.

Azərbaycan İnternet Forumi prezident Osman Qunduziən bə Azadi Radio izhar kardəşe ki, internet ğıyməton jıqo boho bıe səbəb əve ki, de vıjori ğanunon tənzim bedənin. Keşvəri internet vıjorədə devlətə provayderon 50% -sən veye. Jıqo vəziyyətədə qıyməti vıjor tənzim karde əzıni. Bəpe hokumət ıştən ğıyməti tənzim bıkardo.

Qunduzovi votəyku ımən məlum bıə ki, Rabitə vəzarətiən ıştə provayder hestışe. Çey təyin kardə ğıymətən de ğeyri-devlətə provayderon ğıyməti eyniey. Imən keşvəri provayderon arədə monopoliya mevcud bıe bə oşko bekardedə.

Çe Az.R iğtisadi, siyasi, maliyyə, ticarət və diqər sahon monopoliya çanqi jitono bıe holədə, internetə xidməti sahə çəvon inhisariku kənoədə mande mumkun nıbə koy. Bı səbəbən Respublikadə ğıyməton çe reqioni keşvəron həmməysə xeyli bohoy.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.           

 

Tags