Jul 28, 2021 11:10 Asia/Tehran

İyulə manqi 1-ku Vəziron Kabineti tono Operativə Ğərorqohi Respubluka əraziədə, de bə muəyyən məhdudiyyəton əməl karde şərti, bə vəyə və co şodmonə tədbiron dəvunie icazə doşe. Həmən monitorinq qrupon təşkil kardışe ki, bə həmonə məhdudiyyəton əməl bıe nəzarət bıkardo

İğtisadiyyatə Vəzarətiku bə “Sputnik Azərbaycan”i votəşone ki, orəxnə 3 rujədə paytaxti 300 qılə muəssisədə monitorinq qrupon təftiş bardəşone, xeyli bə məhdudiyyəton əməl nıkardə fakton bə oşko bekardəşone. Bə 12 qılə sarayi mudiron munasibətədə cinayətə ko bino bıə, əvoni 2 həzo 500 mənotiku tosə 5 həzo mənot cərimə, və ya tosə 3 sori zindonə cəzo çəş kardedə. Keşvəri Kutləviə İnformasiya Vasiton doə məlumatonkuən oşko bedə ki, monitorinqə qrupon məmləkəti həmə rayononədə xeyli miğdarədə vəyə soybon, şodmonə saray və restoranə mudiron yolə miğdarədə cərimə kardəşone.

Qəncədə qıley restorani soyb Operativə Ğərorqohi muəyyən kardə məhdudiyyəton darışte səbəbiku bə 8 ruji muddət həbs kardəşone, Sumğayitədə 4 qılə restorani, həmən  Zağatala rayoni  “Talaçay” restorani mudiron har kəs de 4 həzo mənot cərimə doe roy ıştə con çe zindoniku roxniəşone.

Tərtər rayonədə 4 qılə , Zərdabədə isə 1 qılə restoranonədə və 2 qılə fərdi soədə dəvardə vəyə məclison de karantinə tədbiron darışie muşayət bıe səbəbiku bə vəyə və restoranə soybon inzibati cəzo tətbiğ kardəşone.

Bə “SalamNews” saytı doə xəbə əsasən, Balakən rayoni 5 qılə sodmonə sarayon mudironən bə 4 həzo mənotinə cərimə cəzo məruz mandən.

Qəncə şəhəri “Tural” və “Min bir qecə” şodmonə sarayon mudiron isə məhkəmə tərəfo har kəs bə 25 sutkəninə, “Qəncə Palas”i xıvand isə bə 10 sutkəninə inzibatiə həbsə cəzo məhkum bıən.

  Deputat Fazil Mustafa bə “Yeni Muisavat”i votəşe ki, odəmon ıştəni anədə xatırcam bardedən ki, joğo bızın pandemiya həni bə orəx rəsə. Bı səbəbən bə vəyəon həniən sərt məhdudiyyət noe lozime ki, məmləkətədə çe pandemiya intişar karde vəy se mumkun bıbo.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

 

Tags