Jul 28, 2021 11:12 Asia/Tehran

Saatli rayoni Xanlarkənd diy əjion bə Azadi Radio rayoni çand qılə məntəğədə ovi ğıt bıeku şikat kardəşone ki, çəvon de kom zəhməti perosniə pambə, yoncə, boğ-bostoni beməyon ovi nıbe səbəbiku kulət bedə

Hətto bo mol-mələ doe ro təmizə ov peydo bedəni. Xeyli vaxte ki, çe dion neziku dəvardə kanal və ovə xandəxon bə hışk qıniən. Əvon ımən ğeyd kardəşone ki, Rayoni icra sərdari ğəbulədə bıən, əmo bə çəvon problemi əncom kəşəşon ni.

“Azadlıq.info” de ım problemi əlağədar nıvıştəşe ki, divojon şikati əsasə hədəf Bəhramtəpə hidroşəbəkə idarəy. Fermeron iddia kardedən ki, hidroşəbəkə koəkon deştə hərəkəti eyham jedən ki, pul nıdon, bəvon ov nibədon. Həmonə hidroşəbəkə rəisiən bə Turan İnformasiya Aqentiyyəti doə musahibədə divojon ım ittiham rədd kardəşe, votəşe ki, kiku jəqo fakt heste , bə huğuğə muhafizə orğanon muraciət bıkardo. Ey ovi ğıt bıe faktən təsdığ kardəşe, izahat doəşe ki, ım problemiku xəbədon, de çey həlli məşğulin.

Sabirabad rayoni Çel Beşdəli diy sakin Avtandil Əliyevən bo Meydan TV qəp jəşe ki, bə kaştekoə hion ov vadoe ro çe divojə fermeronku əlavə pul pidəşone. Kiku jəqo maddi imkan nibu, bə çəvon sahə tərəf şə  kanalon ov vadodənin. Ey ıştə barədə votəşe ki, ımsor 3 hektar sahədə pambə kaştəşe, bo ovi qorə ğanuni çanədə lozime , anədə pul avjor kardəşe, əmo çeyku əlavə pul pidəşone.

Xaçmaz rayoni Uryanoba diy sakin Xalid Misirxanovi votəyonku məlum bedə ki, əyo ovi problem de ərbobə odəmon həvəşiə hərəkəton anqıle. Çəvon diy kənoədə qıley se heste. Əhali həmişə də çey ovi ıştə zəminon sirab əken. 4 sor bə nav çe co vırəku 4 nəfər omən həmonə xıl qətm kardıəşone, dıjdə nasoson noəşone, bino kardəşone xıli ovi bəştə zəminon dəro karde. Həmonə vaxtiku divojon bəştə kaştejori ov rosnie zınedənin. 2 sor bə nav devləti ım problemi həll karde ro 2 qılə artezian kandışe. Ə çolonən co ərbobi qətm kardəşe. Bə əhali çəyo ov peqəte ro imkan dodəni. Kosibə zəhmətkəşon isə çe jıqo jəzidə evladon dastədə girinc qiriftarə vəziyyətədə mandən.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.  

 

Tags