Jul 28, 2021 11:30 Asia/Tehran

Ğəfğaz Mısılmonon İdarə sədr Şeyxulislam Hacı Allahşukur Paşazadə de Ğıbonə İdi munasibəti votə nitğədə ğeyd kardışe ki, dıminə Qərəboği canqi ğələbədə Turkiyə və İroni yolə zəhmətşon bıe. Çe Ayətullah Xamenei doə fətva bo çəmə ğələbə yolə əhəmiyyətış hestbe.

Şeyxulislami ıştə ım votəyədə İroni, məxsusən Ali Rəhbər Xamenei nomi ğeyd karde keşvərədə ğərbpərəstə ğıvvon bə təşviş dəğandışe, əvon bəştə xisləti muvafiğ bino kardışone bə çey əleyh çırkinə təbliğat barde. İyo qıley əloməti ğeyd karde muhumme ki,  sosialə şəbəkəonədə xeyli informasiya resurson , həmən yuzeron çə həmonə ğərbpərəstə məddahon layığinə cəvob doşone, şeyxi votəyonədə qıley tarixi həğiğəti ıştə vırə qəte ğeyd kardışone. “Eastnews.org” sayti bə Şeyxulislami ım votəy bənə dastəqi Prezident Əliyevi hələ 44 rujnə muharibə vaxti bə xariciə telekanalon doə musahibəon misal vardışe ki,  Əliyevi  İroni bə Azərbaycani doə dastək,  İroni bə Ermənistoni tərəfi quya silah vığande barədə xəbəon sərost nıbe məxsusi ğeyd kardəşe. Azərbaycani Xarici Koon Vəzarətiən hələ bə vaxtədə bə Ali Rəhbər Ayətullah Xamenei bə Azərbaycani doə dastəqi qorə təşəkkur votəşbe.

“Səhər Azəri” telekanali,  jurnalist Cavid Cabbarlı bə Turkiyə prezidenti koməkkar Kuçukyılmaz`i votəyon doə cəvobi həxədə qəp jəşe. Ərdoğani koməkkari votəşbe ki, İroni quya Qərəboği canqi vaxti bə Ermənistoni silah doəşe. Cabbarlı bey cəvobədə nıvıştəşe ki, jıqo votəyon adi məsələ ni, cənab Yılmaz ıştə ım ittihami bəpe əsasin bıkardo.  Əks holədə dı qılə mısılmonə devləton arədə ziddiyyət bə meydon beşe bəzıne. Jurnlisti ımən ğeyd kardəşe ki, bə şeyxi kardə hucumon eyni mənbəku idarə bıe zınə bedəbe. Ərdoğani ım nezə odəmi votəyon bı koədə şubhəon çe arə bardışe. Ankara hokuməti təşvişi fame hicən çətin ni: çəvon bardə təbliğat çand sorone ki, Azərbaycani xalği bə dast dənodə, bey səhv adres nişon dodə. Isət xalğ oğo bedə, həxi kom tərəfədə bıe bə sə dəşedə. Bımi mane bıe ro əvon jıqo dıvuə təbliğati həniən zumand kardedən.

“Fasebook” sosialə şəbəkədə Şəmistan Şirazi, Camaləddin Əlizadə, və həniən co yuzeron ıştə nıvıştə status və komentonədə bə Seyxi əleyh beşəkəson çanədə soxtəkar, bıhonəvot, çe Xıdo və dini bovəku diəro məxluğon bıe ifşa kardışone. Əlizadə ıştə komentədə nıvıştışe ki, Perzidenti koməkkar Hikmət Hacıyevı 9 manq çimi bə nav bə Səhər kanali musahibədə Şeyxi ısət votəyon voteədə hiç kəs Hacıyevi tənğıd kardə curətədə nıbe. Qirəm əvən bənə Şeyxi “Cənubıj” bıəbe, bəvədə yəğin ki, bə jıqo hucumi məruz əmandi.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

 

Tags