Jul 30, 2021 12:36 Asia/Tehran
  • İslami sivilizasiya inkişofədə Ğədır-Xumi rol nomo bıə iclos Bokuədə bərpo be.

İmomət iyən viloyət nomo bıə yolə iclos de İslami sivilizasiya inkişofədə Ğədır-Xumi roli Bokuədə bıə Şəhriyar salonədə de Əhli-Beyt(ə)-i aşiğon iştiroki iyən de sıhiyəvi porotokolon rioyəti bərpo be.

Bə İrna raporti əsos, iclosi əvvələdə iyən Kərimə Ğıroni təlavəti bəpeşt Bokuədə bıə İroni səfarətxonədə İroni mədəni mışovir Ğurbanəli Purmərcon Ğədır-Xum yolə idi təbrik vote kənoədə islomədə bıə ın yələ vağiəş çı islami sivilizasiya inkişofədə təsirin bə hisobış varde.

Əv çı Ekmal iyən Təbliğ ayəon təfsirədə votışe: Ğədır-Xum iyən de çəy bə ico bıə hodisə nışo doydə ki İmom Əli(ə)-i viloyət İlahi rişəş be ki dini komil bey və İslami Peyğəmbəri nəbovvəti bə vırə rəse bə ın vağiə vabəstə be.

Azərbaycan Respublikaədə bıə vəli-fəği nımoyəndə hucətul islam vəl-muslimin Seyd Əli-Əkbər Ocağnıjad həm ıştə nıtğədə bə tovhid iyən Xıdo vucudiiku bə aləm rəsə nıməton işarəş karde iyən votışe: məcmuə neməton bə maddi iyən mənəvi təğsim bəbın ki 2 minnə baxş vey əhəmmiyətış bəbe.

Ğeyd kardənine ki Ğəfğaz mısılmonon idarəku nımoyəndə iyən Azərbaycan Respublikaədə bıə məşhurə alim Mir Cəfər Əyyubov həm ın iclosədə Ğədır-Xum və İmom Əli(ə)-i həxədə sohbətış karde.

Zinə Zil-Həccə manqi 18 Mısılmonon vey yolə idonku qıləyni Ğədir Xumi bərəkətinə idə ruj be.

Ğədir Xum Məkkə iyən Mədinə miyono qıləy məntəğəy ki İslami pəyğumbər(s) Həccətul-Vidaədə(yəni ıştə əzizə umri oxonə Həccədə) dıyo şiəyon i minnə İmom, Həzrət İmom Əli(ə)-i ıştə bəpeştə çı İslamiyə umməti Vəli elanış kardə.