Aug 03, 2021 11:57 Asia/Tehran

Boku hokuməti 50 nomədə dəvo pereparaton ğıyməti boho kardə bə peş keşvəri aptekonədə xeyli muhummə dəvocaton nırəsəy bə miyon beşə. Meydan TV bə ım mışğıli marağ nişon doəşe. Məlum bıə ki, paytaxti aptekonədə bo dıl, mədə, xunə təzyiği vacib dəvocaton bə ni beşən

Ayqun Abbasova qıley aptekədə əhəvat ko kardedə, ey bə muxbiri votəşe ki, orəxnə həftədə bə aptekon “Korvalol”, “Nizarol”, “İndometasin”, “Kleksan” pereparaton daxil bəni. “Valerian”i isə məhdid miğdarədə dodən. Muxbir bə çand qılə aptekonən şə, har vırədə ım dəvocaton nıbe məlum bıə. Apteki həmkaron, həmən  bo xuni təzyiği istifadə bıə “Bisotens”, bo mədə noxəşinon təyin bıə “Qaviskon” və “De-Nol” pereparatonən ğıt bıe ğeyd kardəşone, votəşone ki, çımon analoqon hestin əmo ğıymətonşon 4-5 ğat bohoy. “ Zeytun” Aptekon şəbəkəku bey votəşone ki, ım pereparaton, ehtimalən həni bə məmləkət daxil bedəni. Çimi səbəbi əvon hiç ıştənən zınedənin.

Çe Səhiyyə Vəzarəti Analitik Ekspertiza Mərkəziku isə ğeyd kardəşone ki, əvon iqlə bə dəvocaton keyfiyyəti nəzarət kardedən. Aptekon bə ğeyri-devlətə sektori daxil bıe səbəbiku Ekspertiza Mərkəz bəvon nəzarət karde ixtiyarış ni. Bə keşvər kom dəvoə pereparaton varde  məsələ de ım koy məşğul bıə firmaon mustəğil surətədə həll kardedən. İştə nomi anonym oqətə qıley həmkariən izah kardəşe ki, erjonə, həmən keyfiyyətinə dəvocaton bə keşvər idxal bıe bo həmonə təşkilaton sərf kardedəni.

Jıqo vəziyyət eynən sərasər i sor bə navən ım cur bıe. Dəvardə sori iyulə manqi 13-də “Maide.az” sayti çe iğtisadşunas Azər Mehdiyevi dəvocaton ğıtiəti səbəbon barədə fikron bə əhandon rosniəşbe. Ey hələ bəvədə votəşbe ki, dəvo ğıyməton çe Tarif Şura tərəfo muəyyən karde mışğılon bə əməl bəvarde. Dəvoə vıjorədə ğıyməti de inzibati roy muəyyən karde , həm bə zəruriə dəvocaton ğıtiəti səbəb bəbe, həmən keşvərədə dəvo ticarəti bə 1-2 qılə oliqarxi monopoliya ji dəbəno. Bə ım səbəb keşvəri dəvo ticarətədə azad rəğabət bərpo bənine. Bəvədə dəvo ğıymətonən vıjorədə tələb və təklifi nisbəti qorə tənzim bəbe, jıqo behranə vəziyyət bə əməl nibome.

 

Tags