Aug 03, 2021 14:58 Asia/Tehran
  • Ğərəboğədə mina tıpı 21 nəfəri kışte iyən zəxmin bey bois bıə.

Rusiyə sulh mərominə ğıvvon nəzorəti jintonədə bıə məntəğədə mina tıpı 21 nəfəri kışte iyən zəxmin bey bois bıə.

Bə Medianiyuz sayti raporti əsos, Ğərəboğədə iyən Rusiyə sulh mərominə ğıvvon nəzorəti jintonədə bıə məntəğədə mina tıpı 21 nəfəri kışte iyən zəxmin bey bois bıə.

Həlbətə ın xəbə tosə bə ısət çı Azərbaycan Respublika ya xod Rusiyə sulhmərominə ğıvvon mərkəzi ğərorqoh tərəfo təsdiğ bə ni.

Bə Sulh muğavilə əsos, ki de Rusiyə vositəçiyəti iyən Erməniston və Azərbaycan Respublika miyono imza bıə be tərəfon jığo bə ğərol omin ki Ğərəboğədə daveon sə bıbu.

Bə həminə sazışi əsos, Rusiyə sulh mərominə ğıvvon təmas xətədə iyən Ğərəboğədə bıə Erməni iyən Azəri hərbiçion miyono bəmanden.

Tags