Aug 04, 2021 09:27 Asia/Tehran

Əliyevi hokumət xeyli vaxte ki, Respublikadə əsasinə islahaton barde həxədə xəbəon dodə. De ım məğsədi xeyli barzə və miyonə dərəcəninə vəzifədarə məmuron bə istefa vığandəşone və ya bə cinayətə məsuliyyət cəlb kardə bıə

“Azsiyasət.com” sayti bə Respublika Penitensiarə Xidməti həsr kardə məğaləku jıqo məlum bedə ki, Prezidenti bardə islahat hələ ki, ım vəsilə əhatə kardəş ni.  Im təşkilati muəssisəonədə total rışvəxorəti, devləti vəsaiton dələmurd kardə, məhbuson huğuğon kutləvi miğyasədə darıştə əməlon nəinki dəvom hestışe, hətto şe-şe həniən şuək kardedə. Iştənbəsəti bə qıley hədd rəsə ki, qıley zindonxonə rəis bə dələdızdəti səbəb çe koyku beğandə bəpeş, əvşon bə co qıley cəzokəşə muəssisə rəis təyin kardə.

İşqəncəon vəy se ro Avropa Komitə Azərbaycani zindononədə bə məhbuson işqəncə doe fakton bə oşko bekardeyən Penitensiarə Xidməti rəhbəriyyəti fəaliyyətədə bə musbəti tərəf qıley əvəz bə əməl nıvardışe.

Cəzokəşə muəssisəonədə rışvəxorəti tiğon kardedə. Bo muəssisə həmkaron devləti tərəfo co bıə tibbi muavinət tamamən,  mukafaton isə 60-70 faiz rəhbətiyyəti tərəfo dələmurd bedə. Xususi xidməti forma olatonən vaxti-vaxtədə de tojə oləton əvəz kardedənin. Devləti tərəfo bo məhbuson co bıə dəvocaton bəvon bə bohoə ğıymət həvatedən.  Muəssisədə ko kardə kali həmkaron ki, bə curət omedən, ıştə həxi tələb karde ro bə Ədliyyə Vəzarəti şikat vığandedən, muəssisə rəhbəriyyət əvoni bə zarınci vəziyyət eğandedə, de koyku tojnie təhdid kardedə. Jıqo vəziyyət bey vardə bekardə ki, ım həmkaronən bə məhbuson xidməti de puli icra kardedən. Demiən koloniyadə rışvəxorəti həniən hevuj bedə.

Cəzokəşə muəsisəonədə narkotikə maddəon devriyyə qıley xususiə məsələy. Məhbuson arədə narkotikon pevolo bıe de kom roy mumkun bedə? Əqər koloniya rəhbəriyyəti bı əmələdə anqıştə nişebu, bə sərpuşə ərazi ki, əyo daxil bıə har çi ciddi ğaydədə təfriş bənine, narkotikə pereparaton de kom roy daxil bedə, boçi tosə ısət de jıqo beaburə fakton mubarizə bardedənin.

Məğalə muəllif bə əhandon vəd doəşe ki, Penitensiarə Xidməti fəaliyyəti tədğiğ kardə məğaləon nıvışte dəvom bəkarde.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

Tags