Aug 04, 2021 09:35 Asia/Tehran

Rusiya bo Az.R mivə - tərəvəz həvate ro ən yolə, həmən vərzinə vıjore. Imsornə mevsumədə ım məhsulon bə kobəsonə hamsuə devləti ixrac kardeədə xeyli mışğılon bə meydon beşəbe

Azərbaycani Ğida Əmniyyəti Aqentiyyəti deştə Rusiya tərəfi həmkaron – yəni de Rusiya Devlətə Fitosanitarə Nəzarətə Xidməti həmkaron bahəm fəaliyyəti nəticədə keşvəri fermeron perosniə pamidori bə Rusiya dəro karde mumkun bıe. Bə vaxti ım dıqlə devləti təşkilaton səyi nəticədə Azərbaycani  pomidor perosniə bə 152 qılə fermerə təsərrufati ıştə məhsuli Rusiya vıjoronədə həvate icazə doəşonbe. Isət bənə jıqo həmkarəti dəvomi çe avğustə manqi 3-minə rujiku həniən 34 qılə  fermerə təsərrufat və 1 qılə kooperativ bə Rusiya vıjoron daxil bıe imkanədə bəben. Demiən Azərbaycani bə Rusiya tərəvəz ixrac kardə muəssisəon miğdar bə 187-i rəsə. Ğəror heste ki, ımsornə oktyabrə manqi 1-minə rujiku  Azərbaycano bə Rusiya sef və pomidorə məhsulon de konteyneri kırniə bıbo.

“Teref.az” sayt xəbə dodə ki, nezə vaxtonədə çe Azərbaycano bə Rusiya kartof ixracatədə problemon bə miyon beşe bəzıne. Rusiya Fitosanitarə Nəzarətə Xidməti bı həxədə bə Azərbaycani tərəfi çəşnavi doəşe, çe Ğida Əmniyyəti Aqentiyyətiku xahiş kardəşe ki, perosniə kartofə məhsuli bakterial analizon bıbardo, ki haliyədə hamsoə keşvəronədə mumkun bakteriyal noxəşinə məhsulon bə Rusiya vıjoron daxil bıe vəy se mukun bıbo. Ğeyd karde lozime ki, kartof çe pomidori bə peş bə Rusiya ən vey ixrac bıə di təsərrufati məhsule. Imsor çe keşvəri zəminon 56 həzo hektarədə kartof kaştə bıə. Qirəm Rusiya tərəf bə kartofi idxali ğədəğə bıno, bəvədə bə keşvəri kərtofəvonə fermeron jolə ziyan bəqınie. İğtisadşunas Akif Nəsirli fikir isə bərəkse. Ey bə “Bizim Media” sayti votəşe ki, Rusiya tərəfi ğeyd kardə məsələon əsas nişe, ım bə Azərbaycani siyasi təzyiğ karde ro qıley vasitəy. Əsas əve ki, fermeron keyfiyyətinə məhsul istehsal bıkardon. Jəqo məhsulon dınyo har keşvərədə bə xırid doe bəbe.

İbrimi Zahirəddin, ce Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

Tags