Aug 04, 2021 09:48 Asia/Tehran

Çe Ali Məğam Rəhbər Ayətullah Seyid Əli Xamenei Ərdəbili numayəndə Ayətullah Seyid Həsən Amili ıştə cımmə nomoji xutbədə bə Ğəfğaz Mısılmonon İdarə sədr Şeyxulislam Allahşukur Paşazadə votəyon pexəvə

Votəşe ki, “hurmətinə Şeyx Allahşukur Paşazadə Ali Rəhbəri doə fətva bə Bandıkuə Ğərəboği  azad karde təsiri həxədə vey çokə fikir votəşe. Bey ıştə , həmən çe Ərdəbil camaati nomo ğəlbən təşəkkur votedəm. Peşo bə Şeyxi hətto çe Turkiyəkuən ciddi hucumon bin, ım odəmon ki, bə çey votəyon etiraz kardışone, çe mərciyyətiku, muctəhidi fətvaku, fəqihi vilayətiku, şiə mənəviyyatiku bixəbərin. Əvon bəpe bızınon ki, Vilayəti Fəqihi fətva ey təğlid kardəkəson səpe vəzifə nodə, həmən canqədə həlok bıəkəson bə şəhadəti məğam barz bıe ro xatırcam bedən. Əmə bə Şeyxi ım votəyon bənə dəğiğ hisobinə qıley məsələ diə kardedəmon, de ğətiyyəti votedəmon ki, çanədə hərbiə silahinə texnikan bıbo Rəhbəri doə fətva zuy əvəz karde nibəzıne. İron-İraği arədə 8 sorinə canqədə Şəhadət məktəbi dastədə bıə mənəvi silahi imkan doşe ki, əmə dınyo ğodrəton vədə mandimon və hiç i vıjə zəminmonən çe dasto nıdoe”.

 Iştə xutbə orəxədə Ayətulla Amili bə Azərbaycani xalği muraciətən votəşe ki, ə odəmon ki, çəmə dı qılə keşvəri arədə təxribat eğande ro səy kardedən, bəvon quş nıdon, vaxt bome çəvon bə İroni votə bıhton və iftiraon həmə ifşa bəben.

Ali Rəhbər Ayətullah Seyid əli Xamenei de Ğıbonə İd və Ğədir Xum idi munasibəti 2825 nəfər məhbus əvf kardəşe. “Maide.az” bə “Leader.ir” sayti istinadən xəbə doəşe ki, ım əvf bıəkəson siyahiədə ğeyrəz mulki və siyasi məhbuson, bə hərbi cinayəton qorə məhkum bıə odəmonən hestin. Ali Rəhbəri 2 manq çimi bə navən de Rujəmoə manqi bə orəx rəse və Fitrə idi munasibəti jıqo qıley əvf fərman doəş bıe, 2187 nəfər məhbus əvf kardəşbe.

İbrimi Zahirəddin, Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.    

 

Tags