Sep 15, 2021 09:47 Asia/Tehran

Maliyyə Vəzarəti elan kardəşe ki, 2022-minə sori kapitali amistiya karde nəzərədə qətəşone. Hələ ım sori martə manqədə İğtisadiyyati vəzir Mikayıl Cabbarovi votəşbe ki, çe Prezident Əliyevi ğəbulədə beədə bı barədə molağaton bardəşe.

Imən ğeyd kardəşbe ki, joqo ğəror həmən de nısoə iğtisadiyyati mubarizədə çokə effekt bədo.

Milli Məclisi iğtisadi siyasətə komitə uzv Vahid Əhmədovi bo “Turan” İnformasiya Aqentiyyəti izah kardəşe ki, ım məsələ vey vaxte ki, çəvon komitə diğğətədəy. Azərbaycan 30 sore mustəğilə devləte, sıftənə soronədə kali odəmon de beğanunə roy xeyli sərvət qırd kardışone, ovoştonişone bə xariciə bankon. Isət lozime, bəvon amnistiya bıde ki, əvon həmonə kapitali bənə sərmayə bə məmləkəti iğtisadiyyati noe imkanədə bıbon. Dınyo co devlətonədən jıqo amnistiya ğanunon ğəbul kardəşone. Qirəm Azərbaycanədə ım ğanun ğəbul bıbo, ım həmən kapitali keşvəri iğtisadiyyatiku bə ofşorə zona ru bıe vəy bəse.

İğtisadşunas Nemət Əliyevi fikir jıqoe ki,  ım ğanun bəvədə effekt bədo ki, biznesmenon bə hokuməti bovə bıkardon. Məmləkətədə jəqo qıley etimadə muhit onone ro hokumət hələ bəpe vey islahaton bıbo.

Həmonə tədbirono qıleyən çe məmuron və biznesmenon har sor ıştə mədaxilon həxədə bəyonnomə doə ğanune. Hələ 2005-minə sori Az.R-ədə jıqo ğanun ğəbil bıə, prezidentiən bə Vəziron Kabineti dəstur doəşe ki, 3 manqi muddətdə ım ğanuni icra təmin bıkardo. Əmo çə vaxtiku 16 sor dəvardə, ə ğanun hələən icra bedəni. Deputat Fəzail Ağamalı bə ım ğanuni icra tərəfdar bıe bə “Turan”i votəşe, əlavən izah kardəşe ki, nezə vaxtono bı istiğamətədə vacib qəmon şodoe muşahidə bəkardemon. İğtisadşunas Hafiz Babalı de Azadi Radio qəpədə ğeyd kardəşe ki, ğanun əqər ko kaededənibu, jəqo bımədə marağin bıə tərəfon hestin. Azərbaycanədə 2 ruji muddətədə ğəbul bıə və bə jimon dəvardə ğanunon hestin. Bə korrupsiya əleyh  mubarizə roədə əhəmiyyətinə ım ğanuni ko nıkarde nişon dodə ki, bı koədə barzə səviyyəninə ğıvvon marağ hestışone.

Çe Azadi Radio muxbiri bı barədə Prezidentə Adminstrasiyaku fikir omute mumkun bıə ni.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

 

Tags