Sep 15, 2021 12:55 Asia/Tehran
  • İron iyən Rusiyə prezidenton yande mulağat kardey intizorədən.

İron iyən Rusiyə prezidenton bə taleədə yande miyono mulağat dəvoniye umidvarin.

Bə İRİB raporti əsos, Rusiyə prezident Veladimir Putin, zinə de İroni prezident İbrohim Rəisi telefoni rabitə cərəyonədə bə Koronavirusi xoto ıştə karantin vəziyətiku xəbəş do və bəyonış karde ki 2 qılə prezidenton i minnə fırsətədə yandı mulağat kon.

Rusiyə prezident bə Korona peyvəndi soxte iyən de Korona mubarizə barde sahədə 2 qılə kişvəron miyono bıə əloğəon işarə və bə çəy idomə təkidış karde.

İroni prezident həm həminə mulağatədə bə Putin votışe ki: 2 qılə kişvəri miyono bıə həmməy baxşonədə əloğəon inkişofi ciddi surəti təğib kardeydəmon.

Rəisi həm bə de Koronavirusi mubarizə barde meydonədə həkarion dəvomi təkidış karde və mıştərək anti Korona peyvəndi soxtey proyekti barədə votışe: həmkarion bəpe tosə ın hevujə virusi məh bey dəvomış bıbu.

Tags