Sep 24, 2021 13:51 Asia/Tehran
  • Çı Mehr manqi zanqi Bukoədə bıə İronıjon məktəbxonədə jəşone.

Tojə təhsil sori dəme mərosim de İroni məktəbxonəon həmzəman Bukoədə bıə Vəliye-Əsr(ə) nomo bıə elmi-təlim mərkəzədəd dəvordonyə bəy.

B\ İRİB raporti əsos, ım mərosimədə ki zinə bərpo be İroni səfir Seyd Əbbos Musəvi hə iştirokış kardə.

Azərbaycan Respublikaədə bıə İroni səfir de təhsil sori dəme təbrik votı bəpeşt, muğəddəsə mudafiyə şəhidon və ğəhrəmanon yodış əziz qəte və votışe: bə iştimaiyət əlovə beyro məktəbxonə iminnə vırəy iyən islomi İroni tale əsoxtə hırdənon aləmi har vırədə ki bıbun çəmə fəxri bois bıdən.

Tags