Sep 25, 2021 12:53 Asia/Tehran

Dəvardə həftədə Boku hokuməti Qorus-Qafan şosse roy səpe ıştə kemrukə post onoşe, bino kardışe çe İroni həmonə royku dəvardə bokırniə abromobilonku kemrukə verqi qırdə karde

Hətto bə ım əməli etiraz kardə 2 nəfər İronıjə ərom dastqir bıən, bo əvon cinayətə ko bino kardəşone. Im fakton, əlbəttə ki, ım 2 qılə keşvəri ictimaiyyəti tərəfo bə muzakirə səbəb bıə. Har dı tərəfi salemə məntiğinə şəhrıvandon votedən ki, çəmə bəradərə devləton və xalqon arədə nifağ və munağişə təbliğati barde bə islami umməti mənafe zidd əməle, bə çəmə bədxahə ğıvvon osyo ov ekardə hərəkəte.

İğtisadşunasə alim Nazim Bəydəmirli ıştə “Fasebook” səhifədə bə ım məsələ jıqo qıley nəzər nıvıştışe ki,  “bo ədaləti xoto bıvotım ki, çe İroni və çəmə bokırniə avtomobilon arədə bə əməl omə ım vəziyyətədə qıno çəmə tərəfikue. Isətnə hırdənon jodədə əbıni, lap navonə vaxtonədə har dı tərəf bokırniə maşinonku 10 dollar ro dəvardə rusum sedəbe. Peşo Azərbaycani tərəfi, yəğın ki, çəmə kemrukə həmkaron iştəho vey bıe səbəbiku ım məbləğ bə 160 dollar ros kardışe. Sərasər 2 sor İroni tərəfi hovsələ kardışe, çəmə bokırniə maşinonku həmonə 10 dollar rusum seşe. Çəyo çəvon hovsələn bə tanq ome, əvonən bino kardışone 160 dollar məbləğədə rusum tətbiğ karde. Çand sor bə nav çəmə tərəfi kemrukə rusumi məbləğ ijən ziyod kardışe, bə 280 dollar rosnişe. İroniən bımi adekvat cəvob doşe, bə çəmə maşinon həmonə məbləğədə rusum tətbiğ kardışe. Demiən nəğliyyatə məsrəfon bo sahibkaron ziyod bıe, ım məsrəfon ziyod bıe, çimi bə peşən dəvom bəkarde. Çunki 2-3 ruj çimi bə nav sosialə şəbəkəonədə şımə ki, de bəh-bəhi bə çəmə kemruki tarif və afərinə şuaron vığandedəbion, əvonən qıley əcaibə qəm şodoşone: Isət İrono bə Azərbaycan bo vardə və de tojə boy bə dumo oqardə maşinonku 600 dollar pul tələb kardedən. Əromon ım məbləği avjor karde imkanədə nıbeədə maşini boy tey kardedən. Hiç kəsiku şubhə nıbo ki, nezə rujonədə İroni tərəfən analoji qəm şobədo. Oşkoə koe ki, bə əməl omə ım xarcon molsoybon bə moli moyə əlavə bəkarden və şıməku bəsen, yəni jıqo kemruqə siyasəti zərbə bə şəhrıvandon bəqınie”. Bəydəmirli ıştə statusi orəxədə bəştə əhandon muraciətən nıvıştedə ki, “bə har anormalə hərəkəti hələ daskə nıkuə, mıkuən qıley ray bıparsən, çəyo daskə bıkuən.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

Tags