Oct 06, 2021 13:38 Asia/Tehran
  • Bə Koronavirusi protokolon rioyəti xoto Bokuədə bıə İronıjon Huseyniyə tətil bıə.

Bokuədə bıə İronıjon Huseyniyə ki bə İroni xarıci vəzorətxonə vabəstəy, Koronavirusi protokolon rioyəti çərçivədə tətil be.

Bə İrib raporti əsos, Azərbaycan Respublika daxıli vəzorətxonə umumi rabitəon zinə elanış kardə ki həminə ğərol bə çəy xoto qətə bəy ki Bokuədə bə covid-19 mıbtəlo bıə kəson miğdor ziyod bıə, çən zinə sıbiku tosə məlum nıbə zəmoni bəzi cəm bıə vırəon iyən məçid-huseyniəon tətil bıən.

Im ğərol qıləy şərayetədə icra bıə ki Bokuədə bıə İronıjon Huseyniyədə səfə manqi 28-ə ruji matəmə mərosimon dəvoniyeyro muğəddəmə koon əncom bıə be.

İjən Azərbaycan Respublikaədə bıə Yolə Rəhbəri dəftərxonə həm de bəyoniyə vositə ın mərkəzi fəaliyəti dəvom peydo karde və bə mısılmonon dini sovalon həmçenan cəvob doeyku xəbəş do və təkidış kardə ki zinə rujiku və ən mərkəzi tətil bey barədə muntəşir bıə xəbon pesoxtə bıə xəbəy.

Bə İronıjon Huseyniyə sənibəton okardey xoto Bokuədə bıə İroni səfarətxonə de Azərbaycan Respublikaədə rəsmişəxson muzakirə dəvom kardeydə.

 

Tags