Oct 07, 2021 10:38 Asia/Tehran

Az.R Devlətə Statistika Komitə elan kardəşe ki, avğustə manqi keşvəri vıjoronədə ərzağə məhsulon ğıymət bə ponə sori eyni manqi nisbətədə 7 tam dadə 8 faiz boho bıə

Azadi Radio xəbə dodə ki, marketonədə ğıyməton boho bıe muşahidə bedə. Ruən 2 mənot, kaqə qujd 1 mənot 50 kopik, pomidor 2 ğat ziyod bıə. Marketi həmkaron etiraf kardəşone ki, ğıyməton anədə rə-rə əvəz bedən ki, çəvon tojə ğıymətə koğəzon ehaşte ro vaxtşon rəsedəni. İğtisadiyyatə Vəzarəti tono Antiinhisarə, həmən bə İstehlakə Vıjori Nəzarət Devlətə Xidmətikuən ğeyd kardəşone ki, əvon vıjor və marketonədə daim monitorinq bardedən, ğıyməton beəsos ros karde cəhdon vəy sedən.

İğtisadşunason yekdil fikir jıqoe ki, Taarif Şura tərəfo sutemonon ğıyməti ziyod karde bə diqər məhsulon ğıymətiən boho bıe səbəb bənin bıe, ın jəqoən bıe. Bı səbəbən Respublikadə məhsulon ğıyməti boho bıe vəy se i qılə əlocış mandə, əvən xarici ticarəti səpe mevcud monopoliya ləğv kardeye. Qirəm hokumət bo har biznesmeni ozod surətədə bə məmləkət məhsul idxal karde imkan bısoxto, əvoni de barzə kemruqə rusumi nıtosno, bəvədə vıjoronədə ğıyməton de jıqo surəti ziyod bıe vəy se mumkun bəbe.

“Xəzər Xəbər” saytən Boku tənuəxononədə tənuə nuni ğıyməti 50 kopikiku bə 1 mənot rosbe nıvıştışe. Nunəhvaton çımı səbəb de ordə, ezım, bərğ hətto salafanə tumbərəonən boho bıe izah kardəşone. Təəccubinə koe ki, ım bohoçiətiədə tərəvəzə məhsulon ğıyməti həmməysə vey ziyod bıe muşahidə bedə. Muşahidəkaron çimi səbəbi bımədə vindedən ki, Rusiya hokuməti Azərbaycano daxil bıə məhsulon səpe məhdudiyyət çe arə bardə bəpeş, Respublika daxili vıjoronədə tərəvəzə məhsulon təzyiğ xeyli kam be. Imən bə monopoliston imkan doşe ki, ıştə bohoə ğıyməti bə əhali kul epışton. Im fakt i kərən jıqo qıley zərurəti bə miyon vardedə ki, qirəm hokuməti  ğıyməton ziyod  nıbıe pidəşebu, əv lap sıftə monopolizmi ki, məmləkəti iğtisadiyyati həmə sahəon bənə korətəniş etə, bəpe ləğv, keşvəri iğtisadiyyatədə azad rəğabət muhiti bərğəror bıkardo. Qirəm bo azadə istehsalkaron fəaliyyəti salemə şərait onoə bıbo, bəvədə məmləkətədə ğıyməton jıqo de surəti ros əbınin, monopoliston zəhmətkəşə əhali ım ğədər istismar karde nibəznen.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

 

Tags