Oct 12, 2021 12:56 Asia/Tehran

Çe İron İslamə Respublika Ali dini lider Ayətullah Seyid Əli Xamenei Azərbaycanə Respublikadə numayəndə Hoccətul islam vəlmuslimun Seyid Əliəkbər Ocağnecad`i Bokuədə fəaliyyət nişon doə ofis Əliyevi hokuməti de koronavirus karantini vonə dəbastəşe

“Teref.az” sayti Ocaqnecad ağa Qəncə şəhəri ofisiən dəbaste həxədə xəbə doşe.

Daxili Koon Vəzarəti Mətbuatə xidməti rəis Ehsan Zahidovi izahat doəşe ki, quya Operativə Ğərorqohi həmkaron paytaxti kali ərazionədə bə korona virusi mubtəlo bıə odəmon miğdari ziyod bıe muşahidə kardəşone, Huseyniyyə məcitən həmonə əraziədə be səbəbiku bə çey dəbaste  ğəror doəşone. “Sputnik Azərbaycan” sayti bə “koronavirusinfo.az” sayti oktyabrə manqi 4-minə ruji məlumati istinadən nıvıştəşe ki, Boku şəhərədə ən vey bə korona virusi mubtəlo bıə rayonon Xətai , Sabunçi, Yasamal , Suraxani və Nərimanove.

Məlime ki, Huseyniyyə məçit isə, ki Ocaqnecad ağa ofis əyoy, Nəsimi rayonədəy. Qirəm ım məçiti dəbaste səbəb həğiğətən korona virus bəbe, jəqo hokumət Boku həmonə rayononədən muəssisəon bəpe dəbati. Hiçən təsaduf ni ki, hokuməti rəsmiyon  Qəncədə Ocaqnecadi ofisi dəbaste fakt izah kardəşonni. Çunki keşvəri diqər şəhrestanonədə koronavirusi əmsal 1-2 %-ku dəvardedəni. Imən isbat kardedə ki, çe Boku hokuməti ım tədbiri əsasə səbəb siyasie, korona karantinə rejim isə bə ım hərəkəti rəvoc doe ro qıle vonəy. Imiən ğeyd karde zərurie ki, Prezident Əliyevi ım tədbiriku 1 ruj bə nav Cəbrayıl rayonədə bəyon kardəşbe ki, “ bə çəmə əleyh beəsasə ittihamon becəvob əmandınin”.

Demiən oşko bedə ki, Əliyevi Boku və Qəncədə rəvoc doə tədbir hiçən de korona karantini əlağədar ni. Bımi ro bə vonə pesoxteyən ehtiyac nıbe. Çimi bə navən bə İroni əleyh keşvərədə fikron votedəbin, Milli Məclisi qıley deputat, hokuməti vanq kardedəbe ki, şəhrıvandon bə İron bo dini təhsil se ro şe vəy bısəno, hərçnd ki ım deputati ıştən Suriya və Liviyadə dini təhsil səşe. Çey ım votəyku jıqo məlum bedə ki, azərbaycanıjə cıvonon bə Suriya və Liviya dini təhsil seədə ozodin, əmo bəvon bımi ro bə İron şe ğədəğən bənine.

2014-minə soru Boku hokuməti bə “İmam Xomeyni İmdad komitə “fəaliyyətiən xitam doəşbe. Im təşkilat 1993-minə soriku Az.R –də de xeyriyyə koon , bə beçizə ailəon humanitarə koməkon karde məşğul bedəbe. Imən əhali arədə İroni nifuzi barz kardedəbe. Boku hokumət ım tendensiya vəy se ro jıqo qəm şodoəşbe.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

 

Tags