Oct 12, 2021 13:03 Asia/Tehran

Dınyo məmləkəton sori muxtəlifə manqonədə Muəllimon ruji bənə idi ğeyd kardedən. Az.R-ədən 1993-minə soriku oktyabrə manqi 5 rəsmən bo muəllimon bənə idə ruji qeyd bedə

Həmonə vaxtiku de ım idi munasibəti məktəbonədə şaqirdonku pul qırd kardedən ki, bə muəllimon bıdon, de pul doy əvoni təbrik bıkardon. “Bizim yol” sayt ımsornə ənənə məxsusi cəhəti həxədə nıvıştəşe, ımən çəvədə ibarəte ki, Valideynon Komitə ki, har məktəbədə təşkil kardəşone, çe valideynonku tələb kardedə ki, har şaqird 30-40 mənot məbləğədə puli şəxsən bə muəllimi təğdim bıkardo. Tosə ısət həmonə məbləği bə i co qırd kardedəbin, cəm holədə bə muəllimi dodəbin. Bəvədə muəllim kom şaqirdi canədə pul doe, və ya nıdoe zınedənıbe. Isət isə har muəllim ıştə har qıley şaqirdi ey de çanədə puli təbrik karde vinde bəzne. Imiən bə səbəb jıqo kardedən ki, muəllim bəştə har şaqirdi bə çey doə puli muğabilədə munasibət nişon doe imkanədə bıbo.

“Oxu.az” saytən xəbə dodə ki, Boku Texniki Humanitar Litseyi rəhbəriyyət şaqirdonku har manq 50 mənot pul qırd kardedə. Boku Şəhəri Təhsilə İdarəku bə sayti muxbiri cəvob doəşone ki, ım fakti obətırnen, nəticəş barədə bə ictimaiyyəti məlumat bədon.

Az.R təhsilə sistemədə dıroz dəvom kardə ım beaburinə vəziyyət bımi vardəşe bekardəşe ki, Respublikadə təhsili səviyyə sorbəsor saru eqınidə. Bə təhsili dair ekspert Elçin Əfəndi bə PİA.az sayti jıqoş votə: “təəssuf bıbo ki, məktəbonədə narkotik pevolo bedə. Şaqirdon de çaxu bə məktəb omedən”

Devlətə İmtahanə Mərkəziən məlumat doəşe ki, ımsornə ğəbulə imtahanonədə abiturienton 43% -i  hiç 200 bal qırd karde zınəş ni. Cəmi 9,7 faizi isə 500 balisən vey qırd kardəşe ki, ımən bə dəvardə soron nisbətədə ən jinə nəticəy. Mərkəzi həmən  təsdıq kardəşe ki, 9, 10, 11-minə sinifonədə hande-nıvışte hınədə nıbə şaqirdon hestin.

 İyo məxsusi vote lozime ki, həmonə besəvod mandə şaqirdon yəğin ki, ıştə muəllimon təbrik karde ro pul doe imkanədə nıbə hırdənonin ki, muəllimon bəvon səvod omutəşon ni.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

 

Tags